week8Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
8
14-18ธ.ค.
58
จันทร์
- ฝึกการจดจ่อ การใช้สมาธิ เสริมสร้างกล้ามเนื้อมือกับสายตาให้ใช้งานได้อย่างสัมพันธ์กัน
- เคารพ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น
หัวใจกระดาษ
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
-  ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียนนั่งกำกับสติมือทั้งสองข้างจับมือเพื่อนที่อยู่ข้างๆ แล้วกำหนดลมหายใจเข้าออก 5 ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
-     ครูนำอุปกรณ์มาให้นักเรียนสังเกต เช่น กรรไกร และ กระดาษ พร้อมตั้งคำถาม “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง และ สามารถนำมาทำอะไรได้บ้าง?
-     นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็นจากอุปกรณ์
-     ครูแจกอุปกรณ์ กระดาษ และ กรรไกร ให้นักเรียนคนละ 1 ชุดอุปกรณ์ ขณะรับ-ส่งอุปกรณ์นักเรียนไหว้ขอบคุณเพื่อนด้วยความนอบน้อม
-     ครูพานักเรียนพับกระดาษที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมให้เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีขนาดมุมเท่ากัน จากนั้นพับมุมแหลมทั้งสองด้านข้างหากันให้เป็นรูปทรงกรวยและใช้กรรไกรตัดเป็นรูปหัวใจ จากนั้นนำกระดาษที่ตัดแล้วคลี่ออกมา
-     ครูตั้งคำถาม “นักเรียนตัดกระดาษได้เป็นรูปลักษณะอะไรบ้าง?
-     ครูและนักเรียนร่วมกันนำเสนอผลงานของตัวเองและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ร่วมกัน
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-      กระดาษ
-      กรรไกร
อังคาร
- เชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับตนเอง
- การคิด เกมทางคณิตศาสตร์การเปลี่ยนแปลงรูป
- เคารพ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
เกมเปลี่ยนรูป
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym  (ยกมือเขียนรูปสี่เหลี่ยม วงกลม อย่างละ 5 รูป)
ขั้นกิจกรรม:
- ครูให้นักเรียนสังเกตอุปกรณ์ ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง เหมือนกับอะไรบ้าง ใช้ทำอะไรได้บ้าง?”
- ครูแจกแท่งโฟมให้นักเรียนคนละ ๑ มัด (15 แท่ง) วางไว้ด้านหน้าจนครบทั้งวงกลม และขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม           
- นักเรียนนับแท่งโฟมพร้อมกัน ครูให้โจทย์ “นักเรียนสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 5 รูป จากแท่งโฟม 15 แท่ง” “นักเรียนจัดรูปสี่เหลี่ยมโดยให้ด้านบน 2 รูป ด้านล่าง 3 รูป จากนั้น หยิบออก 3 แท่ง ให้ได้รูป สี่เหลี่ยมจัตุรัส 3 รูป”
- นักเรียนที่คิดคำตอบได้ อธิบายให้เพื่อนๆ และคุณครูฟัง
- ครูให้โจทย์ “นักเรียนสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 3 รูป จากแท่งโฟม 10 แท่ง” “นักเรียนจัดรูปสี่เหลี่ยมโดยให้ด้านบน 2 รูป ด้านล่าง 1 รูป จากนั้น หยิบออก 2 แท่ง ให้ได้รูป สี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 รูป”
- นักเรียนที่คิดคำตอบได้ อธิบายให้เพื่อนๆ และคุณครูฟัง
- นักเรียนเก็บแท่งโฟม ขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม           
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
แท่งโฟม
พุธ
- กำกับสติผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย
- สมาธิ
-  ผ่อนคลาย
โยคะ
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียน ขอบคุณร่างกายของเราโดยการนวดสัมผัส ส่วนแขน ขา ทั้งสองข้าง
ขั้นกิจกรรม:
-    ครูพูดเชื่อมโยงกับกิจกรรม ในเช้าทุวันฤดูหนาวเพราะอาทิตย์ทอแสงช้ากว่าทุกฤดู แต่เราก็ดีใจที่พระอาทิตย์ขึ้น เราจะขอคุณพระอาทิตย์ (ท่าไหว้พระอาทิตย์) และเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ โดยแต่ละท่าครูให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออก (ท่าต้นไม้ เก้าอี้ กงล้อ เต่า หงส์ จระเข้ งูใหญ่ ธนู ปลาดาว  ท่านั่ง ท่าปลาดาว ท่ายืนด้วยไหล ท่าคันไถ)
-    นักเรียนนอนปลาดาว พักผ่านร่างกาย 2-3 นาที
-          ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน

พฤหัสบดี
- เห็นคุณค่า และเห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับผู้อื่นและทุกสรรพสิ่ง
- ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก
- มีจินตนาการทีสร้างสรรค์
- มีสติ,อยู่กับตัวเอง

หัวใจสื่อรัก
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียนแตะสัมผัสร่างกาย 10 จุด (เช่น หัว  หู ไหล แขน ฯลฯ)
ขั้นกิจกรรม:
- ครูให้นักเรียนสังเกตกระดาษ (รูปสีเหลี่ยมผืนผ้า) พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่า กระดาษ (รูปสีเหลี่ยมผืนผ้า) แล้วนึกถึงอะไรบ้าง และสามารถนำมาทำอะไรได้บ้าง?
- ครูแสดงกระดาษที่พับรูปหัวใจให้นักเรียนสังเกต และแจกกระดาษนักเรียนวางไว้ด้านหน้าตัวเอง และเพื่อนจะบริการให้หยิบกระดาษ เราไว้ขอบคุณเพื่อนด้วยความนอบน้อม คนที่ให้บริการไว้ขอบคุณเช่นกันที่เพื่อนให้เราได้บริการ จนครบวงกลม
- นักเรียนลงมือพับกระดาษ โดยทำทีละขั้นตอนพร้อมกับครู
- เมื่อพับเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนอยากมอบหัวใจนี้ให้เพื่อนคนใด เพราะเหตุใด?”
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
กระดาษ
ศุกร์
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัวกลับมารู้ตัว
- ใคร่ครวญต่อสิ่งที่ทำ และเห็นความเชื่อมโยงกับผู้อื่น
- มีสมาธิจดจ่อกันสิ่งที่ฟัง  รับรู้และคิดตามเนื้อหาของเรื่องราวและถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้เข้าใจ
- มีจิตใหญ่
เล่าสู่กันฟัง
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- นั่งกำกับสติมือทั้งสองข้างจับมือเพื่อนที่อยู่ข้างๆ แล้วกำหนดลมหายใจเข้าออก 5 ลมหายใจ จากนั้นรับรู้ตนเองถึงความรู้สึกที่สัมผัสได้และถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้สึกนั้นให้ผู้อื่นรับรู้
ขั้นกิจกรรม:
-         ครูเล่าเรื่อง “เขียนไว้บนผืนทราย” ให้นักเรียนฟัง โดยเรื่องราวคือ มีเพื่อนสนิทสองคนที่กำลัง เดินทางอยู่กลางทะเลทรายเมื่อเดินทางไประยะหนึ่ง ก็เกิดการโต้เถียงกัน เพื่อนคนหนึ่งโกรธมากถึงกับตบหน้าเพื่อนอีกคนหนึ่ง เพื่อนคนที่ถูกตบหน้า ไม่ว่าอะไรสักคำเดียว แต่กลับเขียนข้อความไว้ที่พื้นทรายว่า…“วันนี้เพื่อนรักของฉันตบหน้าฉันพวกเขาเดินทางกันต่อไป
จนกระทั่งพบแหล่งน้ำกลางทะเลทราย พวกเขาตัดสินใจอาบน้ำที่นั่น เพื่อนคนที่ถูกตบหน้าก็เกิดจมน้ำ โชคดีที่เพื่อนอีกคนช่วยชีวิตไว้ได้ เมื่อเขาหายตกใจจากการจมน้ำ เขาก็จารึกข้อความไว้ที่ก้อนหินไว้ว่าวันนี้เพื่อนรักของฉันช่วยชีวิตฉันไว้ เพื่อนคนที่ช่วยชีวิตเขาและตบหน้าเขารู้สึกแปลกใจใน การกระทำของเขา จึงเอ่ยปากถามว่า…“ตอนที่ฉันทำร้ายเธอ ทำไมเธอเขียนลงบนพื้นทราย แต่ตอนนี้ทำไมเธอสลักลงบนหิน เพื่อนอีกคนยิ้มและตอบว่า
-   ครูตั้งคำถาม “นักเรียนคิดว่าทำไมเพื่อนคนนั้นเขาต้องเขียนข้อความลงบนพื้นทรายและก้อนหินด้วยเป็นเพราะเหตุใด?
-     ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนสนทนาร่วมกันและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ร่วมกัน
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมและความตั้งใจดีของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เรื่องเล่า
เพลงบรรเลง

วันจันทร์
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรมขั้นจบ

วันอังคาร
ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ

วันพุธ
กิจกรรมโยคะ

วันพฤหัสบดี
ขั้นเตรียม ขั้นกิจกรรม


 

ขั้นสรุป


วันศุกร์
ขั้นเตรียม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น