Week3

Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
3
9-14
พ.ย.
58
จันทร์
-    กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
-  เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น ดอกไม้ แมลง ธรรมชาติ คน
เคารพ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น
มาลัยดอกปีบ
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า นับท่าละ 10 ครั้ง ( แตะนิ้วโป้งและนิ้วก้อยกับนิ้วโป้งและนิ้วชี้, ชูสองนิ้ว นิ้วชี้และนิ้วกลางกับนิ้วกลางและนิ้วนาง)
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูเล่านิทานเกี่ยวกับดอกไม้ในสวนให้นักเรียนฟัง ดอกไม้ในสวน ดอกกุหลาบ ดอกกล้วยไม้ ดอกดาวเรือง ดอกปีบ ดอกไม้ในสวนต่างบานรับนักท่องเทียว ทุกวันมีคนมาถ่ายรูปกับดอกไม้ ยกเว้นดอกปีบไม่มีคนมาถ่าย ดอกปีบน้อยใจ จึงวางแผนกับแมลงให้ไปวางไข่ที่ดอกไม้อื่น เมื่องกลายเป็นหนอนดอกไม้เหล่านั้นถูกกันกินจนหมด และก็ไม่มีใครมาเที่ยวอีกเลย
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าทำไมจึงเกิดเหตุการณ์ไม่มีคนมาเที่ยวอีกเลย?”
-   ครูให้นักเรียนสังเกต มาลัยดอกปีบ (ถักเปีย) พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร เคยเจอดอกไม้ชนิดนี้ที่ไหนบ้าง และคิดว่าดอกปีบมีประโยชน์อะไรบ้าง?”
-   ครูแจกดอกปีบ โดยให้นักเรียนหยิบคนละ 1 กำมือของตนเองและยางรัดของ วางไว้ด้านหน้าจนครบทั้งวงกลม และขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม            
-   ครูให้โจทย์นักเรียนช่วยถักดอกปีบรวมกันให้เป็นพวงมาลัย โดยกำหนดเวลาให้ 5 นาที                           
-   นักเรียนแสดงชิ้นงานของตนเองพร้อมขอบคุณดอกไม้ที่บนโลกนี้ที่ให้ความหอมและประโยชน์อื่นๆ กับเราใส่ในตะกร้าและส่งให้เพื่อนคนต่อไปจนครบ
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-       ดอกปีบ
-       หนังยางรัดของ
-    ตะกร้า
อังคาร
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว
- เชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับตนเอง เชื่อมโยงเห็นและเชื่อมโยงเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ การลอยและจมของสิ่งต่างรอบตัวเรา
- เคารพ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

จะลอยหรือจม
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า นับท่าละ 10 ครั้ง (เขียนรูปสี่เหลี่ยมออกจากตัว, เขียนรูปสี่เหลี่ยมเข้าหาตัว)
ขั้นกิจกรรม:
- ครูให้นักเรียนสังเกตอุปกรณ์ที่ครูนำมา เช่น กระดาษ คลิปหนีบกระดาษ ก้อนหิน พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะแยกอุปกรณ์เหล่านี้อย่างไรบ้าง เพราะเหตุใด?”
- ครูแนะนำอุปกรณ์เพิ่มเติม น้ำและขวดโหลใส่น้ำ พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าอะไรบ้างที่จะไม่จมน้ำ?”
- ครูเชิญนักเรียนทีละคนเลือกหยิบสิ่งของที่จะไม่จมน้ำ
- ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับทำไมสิ่งของเหล่านั้นจึงไม่จบน้ำ
- นักเรียนเก็บอุปกรณ์
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมความคิดเห็นและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน 
-  น้ำ
สิ่งของที่จะนำมาลอยน้ำ เช่น กระดาษ คลิปหนีบกระดาษ ก้อนหิน 
พุธ
กำกับสติผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม : 
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- นักเรียนนวดสัมผัสร่างกาย
ขั้นกิจกรรม:
-   ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน

เพลงบรรเลง
พฤหัสบดี
- เห็นคุณค่า และเห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับทุกสรรพสิ่ง
- สมาธิ
- ผ่อนคลาย
ดนตรี
ขั้นเตรียม: 
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงกิจกรรม
- ครูแจกเนื้อเพลง นักเรียนอ่านพร้อมกัน ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด จากเนื้อเพลงพูดถึงอะไรบ้าง นักเรียนคิดอย่างไรกับเพลงนี้
- ครูและนักเรียนร้องเพลงพร้อมกัน
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เพลง
กีต้า
ศุกร์
- ใคร่ครวญกับเรื่องที่ได้ฟัง
- เกิดการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เรื่องที่ได้ฟัง
เรื่องเล่า เรื่องจริง
ขั้นนำ: 
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- กระจกเงา
ขั้นกิจกรรม:
- ครูอ่านบทความให้นักเรียนฟัง
- ครูให้นักเรียนวิเคราะห์ว่า ถ้านักเรียนเป็นตัวละครในเรื่องที่ฟัง นักเรียนจะทำอย่างไร เพราะอะไร
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันร่วมกัน
- นักเรียนส่งคำอธิษฐานร่วมกัน
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
บทความ


วันจันทร์
ขั้นเตรียม
 
ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ


วันอังคารขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรมขั้นจบ


วันพุธ


ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม


ขั้นจบ  ขอบคุณความตั้งใจของพี่ๆ ทุกคน และสวัสดีขอบคุณ คุณครู

วันพฤหัสบดี

ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรมขั้นจบ


               
วันศุกร์
ขั้นเตรียม      ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น